u8 BK Friheden

Målsætning

Formål og Idegrundlag

At skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold, indenfor den organiserede idræt, på dét spillemæssige niveau, de evner og lyster.
At skabe vilkår for og motivere kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelsen af fodboldspillet i klubbens regi.
Til stadighed at højne og udvikle medlemmernes spillemæssige niveau.
At skabe vilkår for at lederne i Boldklubben Friheden kan udvikle sig fagligt og personligt, således at det er spændende at være leder i Boldklubben Friheden.

Elite og bredde

Ovenstående formål indebærer, at Boldklubben Friheden skal give mulighed for fodbold både på "eliteplan" og på det "brede plan", idet vi anser disse for at være indbyrdes afhængige inden for den organiserede idræt.
Da klubbens ressourcer (klubbens penge, ledernes tid og evner og medlemmernes lyst og evner) altid vil være knappe/begrænsede, kan der i dagligdagen opstå konflikter mellem fordelingen af ressourcer til eliten og bredden.
Opgaven for klubbens ledere er at fordele ressourcerne i et rimeligt og acceptabelt forhold, således at klubbens fundament aldrig bringes i fare ved at satse på eliten.

Gruppe kontra individuel

Der lægges vægt på "trivsel og konkurrence" på gruppens vilkår, og ikke på den enkeltes vilkår. Det er klubbens lederopgave at sikre dette.

"Aktiv" kontra "passiv" deltagelse

Der skal så vidt muligt skabes vilkår for kammeratskab og fodboldspil. Det er det enkelte medlems eget ansvar at udnytte disse muligheder, samt at præge udviklingen af nye og forbedrede vilkår gennem aktiv stillingtagen og medleven i "klubbens liv".
En passiv deltagelse indebærer ingen ændringer eller forbedringer, mens en aktiv deltagelse vil skabe en positiv udvikling i Boldklubben Friheden.

Aktiviteter i klubbens regi

Enhver aktivitet i klubbens regi, skal have sigte på at underbygge klubbens formål omkring det fodboldmæssige og det kammeratskabsmæssige.

Sportslige mål

Antal hold

Seniorer: 4 hold hvoraf 3 træner seriøst, med sportslige og sociale mål.
Oldboys: 1 oldboys- og 1 veteranhold, med sportslige og sociale mål.
Ungdom: Mindst 1 hold i hver aldersgruppe. Hvert hold skal have en voksen veluddannet og ansvarsbevidst træner.

Seniorholdenes placering

Det er målet at klubbens:
1. hold skal være placeret i serie 1
2. holdet skal være placeret i serie 2
3. holdet (ungsenior) skal være placeret i serie 3.
Ungseniorholdet har til formål at give nyoprykkede seniorer "hår på brystet”, og udvikle potentielle førsteholdsspillere.

Ungdomsholdenes placering

Det er målet at klubbens ungdomsspillere, skal opleve fodbold som en leg.
Holdene skal indplaceres i den række, som passer til holdets niveau, således at spillerne vil opleve både sejre og nederlag.
Ungdomsarbejdet skal resultere i at der opbygges venskaber omkring klubben, således at vore ungdomsspillere, på et senere tidspunkt, ønsker at deltage i klubarbejdet.
Der angives ingen sportslige mål for ungdomsafdelingen, da vi mener, at den sportslige satsning først starter på ungsenior. Der skal dog være en gradvis stigning i det konkurrencebetonede, op gennem årgangene, uden at dette bliver det altoverskyggende.

Imagemæssige mål (ansigt udadtil)

Generelt

Boldklubben Friheden skal "ude i byen" opfattes som en harmonisk og velfungerende fodboldklub, hvor der er plads til både elite og bredde, ungdom og senior.
Klubben skal være kendt for at sætte mange og utraditionelle aktiviteter i gang, for at opnå sine mål.
Boldklubben Friheden skal være kendt som en attraktiv og spændende klub, for såvel spillere, ledere, sponsorer, forældre, passive medlemmer og andre.

Forretningsforbindelser

Boldklubben Friheden skal være kendt og respekteret som en klub, der drives efter sportslige og forretningsmæssige principper, hvor der lægges vægt på et længerevarende samarbejde, der giver udbytte til begge parter.

Dommere

Boldklubben Friheden skal være kendt som en klub, der hverken administrativt eller sportsligt giver dommere problemer.

Andre fodboldklubber

Boldklubben Friheden skal være kendt som en velfungerende klub, både administrativt og sportsligt, der gennem en aktiv indsats søger at skabe vilkår, der kan fastholde og tiltrække medlemmer, på alle niveauer.

Økonomiske mål

Der skal være en økonomisk styring, der gør, at klubben aldrig skal ud og låne penge.
Der skal være en egenkapital på kr. 200.000 - 250.000.
Senior- og ungdomsafdelingen skal have deres egne budgetter/penge.
Alle udbetalinger til trænere, ledere m.v. skal følge de gældende lovmæssige regler.
Der skal altid være et likvidt beredskab på kr. 25.000.
Budgettet skal opfølges hvert kvartal på bestyrelsesmødet, og eventuelle justeringer af budgettet skal indarbejdes.
Hvert år budgetteres der med turudgifter på kr. 15.000, som henholdsvis tildeles ungdomsafdelingen det ene år og seniorafdelingen det efterfølgende år.
Vi skal tjene pengene, før vi bruger dem.

Struktur

Ansvarsfordeling

Der skal for samtlige ledere og medlemmer foreligge en kendt og accepteret fordeling af ansvar for de arbejdsopgaver, der skal løses i klubben.
Alle udvalg i Boldklubben Friheden, refererer til ét bestyrelsesmedlem.
Konstaterer et medlem eller en leder, at en opgave ikke løses, er det deres ansvar straks, at løse opgaven, hvis det er muligt, og/eller informere den ansvarlige leder for denne opgave.