u8 BK Friheden

VEDTÆGTER FOR BOLDKLUBBEN FRIHEDEN

 

 

§ 1

 

Navn og hjemsted

 

Foreningen Boldklubben Friheden, der har hjemsted i Hvidovre Kommune, er stiftet den 20. august 1963. Foreningen er tilsluttet Sjællands Boldspil Union under Dansk Boldspil Union og Dansk Idræts-forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

 

§ 2

 

Formål

 

Foreningens formål er at dyrke fodbold, samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.

 

 

§ 3

 

Kontingent og restance

 

Kontingent for aktive og passive medlemmer, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved manglende betaling af kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.

 

 

§ 4

 

Udelukkelse og eksklusion

 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

 

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændringer af forenings vedtægter.

 § 5

 

Ordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

 

Årlig generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

 

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, som ikke er i kontingentrestance og som har været medlem i mindst 3 måneder før generalforsamlingen.

 

Passive medlemmer skal dog have været medlem af foreningen i mindst 6 måneder.

 

Der kan kun stemmes ved fremmøde.

 

Generalforsamlingen indkaldes ved fremsendelse pr. e-mail til klubbens medlemmer, på foreningens hjemmeside 2 uger før generalforsamlingen og ved opslag i klubben. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt pr. E-mail eller med almindelig post senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse og vil kunne ses sammen med årsregnskabet på foreningens hjemmeside.

 

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

 

§ 6

 

Dagsorden

 

1.             Valg af dirigent.

 

2.             Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.             Forelæggelse af årsregnskab og budget for det forløbne år til godkendelse.

 

4.             Behandling af indkomne forslag.

 

5.             Valg af formand eller kasserer jf. § 9

 

6.             Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

7.             Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

8.             Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

 

9.             Eventuelt.

 


 

§ 7

 

Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning et andet flertal - jf. § 13 og § 14.

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret - jf. § 5. For at kunne blive valgt til formand og kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

 

Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.

 

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger.

 

 

§ 8

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedal af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

 

For så vidt mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 9

 

Bestyrelse - Valg

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

 

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, og yderligere fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

 

 

§ 10

 

Tegningsret

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kan formanden, kassereren, og eventuelt et bestyrelsesmedlem tegne foreningen.


 

§ 11

 

Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det forudgående år og status pr. 31. december til revisorerne.

 

Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

 

 

§ 12

 

Revision

 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant - jf. § 6.

 

Revisorerne skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede årsregnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.

 

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

 

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 13

 

Vedtægtsændringer

 

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 

§ 14

 

Foreningens opløsning

 

Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes beslutning om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt flertal.

 

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.