Kort Nyt

Her kan du finde korte nyheder om BK Friheden De seneste nyheder vil altid være at finde på forsiden, mens nyheder ældre end 2 måneder automatisk vil blive skjult.


Skrevet af john.steinmuller@bkfriheden.dk @ 07/02 2019Bookmark og Publicer

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00, afholder Boldklubben Friheden sin ordinære generalforsamling i klubhusets kantine, Hvidovre Enghavevej 6.

Stemmeberettiget er alle medlemmer over 16 år, der ikke er i kontingentrestance og som har været medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingen. Passive medlemmer skal dog have været medlem i mindst 6 måneder.

Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af formand.
  På valg er formand Morten Larsen.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Thomas Filthuth og Johnny Duholm.
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er André Nielsen og John Steinmüller.
 • Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
  På valg er Henning Engholm og Jesper Nielsen.
 • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under punkt 4 på dagsordenen. skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse, i skriftlig udformning og med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift. Der gøres opmærksom på, at der kun kan stemmes om rettidigt indkomne forslag. Endvidere, kan der kun stemmes ved fremmøde.

VEL MØDT

Med venlig hilsen
p.b.v.
Jan Gerdes Vis Alle Nyheder